21 May 2011

ஜெயமோகனின் மாடன் மோட்சத்திற்கும் கலீல் கிப்ரானின் சாத்தானுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. நீங்களே படித்துப் பாருங்கள்

பாதிதான் படித்திருக்கிறேன். அதற்குள் கை பரபரக்கிறது. தகுதி உடையோர் சீக்கிரம் இதைத் தமிழுக்கு மொழிபெயருங்கள். இல்லையெனில் நான் செய்ய வேண்டி வரும் எச்சரிக்கை!
Satan
Khalil Gibran

The people looked upon Father Samaan as their guide in the field of spiritual and theological matters, for he was an authority and a source of deep information on venial and mortal sins, well versed in the secrets of paradise, hell, and purgatory.

Father Samaan's mission in North Lebanon was to travel from one village to another, preaching and curing the people from the spiritual disease of sin, and saving them from the horrible trap of Satan. The Reverend Father waged constant war with Satan. The fellahin honoured and respected this clergyman, and were always anxious to buy his advice or prayers with pieces of gold and silver; and at every harvest they would present him with the finest fruits of their fields.

One evening in autumn, as Father Samaan walked his way towards a solitary village, crossing those valleys and hills, he heard a painful cry emerging from a ditch at the side of the road. He stopped and looked in the direction of the voice, and saw an unclothed man lying on the ground. Streams of blood oozed from deep wounds in his head and chest. He was moaning painfully for aid, saying, "Save me, help me. Have mercy on me, I am dying." Father Samaan looked with perplexity at the sufferer, and said within himself, "This man must be a thief. He probably tried to rob the wayfarers and failed. Someone has wounded him, and I fear that should he die I may be accused of having taken his life."

Having thus pondered the situation, he resumed his journey, whereupon the dying man stopped him, calling out, "Do not leave me! I am dying!" Then the Father meditated again, and his face became pale as he realized he was refusing to help. His lips quivered, but he spoke to himself, saying, "He must surely be one of the madmen wandering in the wilderness. The sight of his wounds brings fear into my heart; what shall I do? Surely a spiritual doctor is not capable of treating flesh-wounded bodies." Father Samaan walked ahead a few paces when the near-corpse uttered a painful plaint that melted the heart of the rock and he gasped, "Come close to me! Come, for we have been friends a long time. You are Father Samaan, the good shepherd, and I am not a thief nor a madman. Come close, and do not let me die in this deserted place. Come, and I will tell you who I am."

Father Samaan came close to the man, knelt, and stared at him; but he saw a strange face with contrasting features; he saw intelligence with slyness, ugliness with beauty, and wickedness with softness. He withdrew to his feet sharply, and exclaimed, "Who are you?"

With a fainting voice, the dying man said, "Fear me not, Father, for we have been strong friends for long. Help me to stand, and take me to the nearby streamlet and cleanse my wounds with your linens." And the Father inquired, "Tell me who you are, for I do not know you, nor even remember having seen you."

And the man replied with an agonizing voice, "You know my identity! You have seen me one thousand times and you speak of me each day. I am dearer to you than your own life." And the Father reprimanded, "You are a lying imposter! A dying man should tell the truth. I have never seen your evil face in my entire life. Tell me who you are, or I will suffer you to die, soaked in your escaping life." And the wounded man moved slowly and looked into the clergyman's eyes, and upon his lips appeared a mystic smile; and in a quiet, deep and smooth voice he said, "I am Satan."

Upon hearing the fearful word, Father Samaan uttered a terrible cry that shook the far corners of the valley; then he stared, and realized that the dying man's body, with its grotesque distortions, coincided with the likeness of Satan in a religious picture hanging on the wall of the village church. He trembled and cried out, saying, "God has shown me your hellish image and justly caused me to hate you; cursed be you for evermore! The mangled lamb must be destroyed by the shepherd lest he will infect the other lambs!"

Satan answered, "Be not in haste, Father, and lose not this fleeting time in empty talk. Come and close my wounds quickly, before life departs from my body." And the clergyman retorted, "The hands which offer a daily sacrifice to God shall not touch a body made of the secretion of hell. You must die accursed by the tongues of the ages, and the lips of humanity, for you are the enemy of humanity, and it is your avowed purpose to destroy all virtue."

Satan moved in anguish, raising himself upon one elbow, and responded, "You know not what you are saying, nor understand the crime you are committing upon yourself. Give heed, for I will relate my story. Today I walked alone in this solitary valley. When I reached this place, a group of angels descended to attack, and struck me severely; had it not been for one of them, who carried a blazing sword with two sharp edges, I would have driven them off, but I had no power against the brilliant sword." And Satan ceased talking for a moment, as he pressed a shaking hand upon a deep wound in his side. Then he continued, "The armed angel -- I believe he was Michael -- was an expert gladiator. Had I not thrown myself to the friendly ground and feigned to have been slain, he would have torn me into brutal death."

With voice of triumph, and casting his eyes heavenwards, the Father offered, "Blessed be Michael's name, who has saved humanity from this vicious enemy."

And Satan protested, "My disdain for humanity is not greater than your hatred for yourself. You are blessing Michael, who never has come to your rescue. You are cursing me in the hour of my defeat, even though I was, and still am, the source of your tranquility and happiness. You deny me your blessing, and extend not your kindness, but you live and prosper in the shadow of my being. You have adopted my existence as an excuse and weapon for your career, and you employ my name in justification for your deeds. Has not my past caused you to be in need of my present and future? Have you reached your goal in amassing the required wealth? Have you found it impossible to extract more gold and silver from your followers, using my kingdom as a threat?

"Do you not realize that you will starve to death if I were to die? What would you do tomorrow if you allowed me to die today? What vocation would you pursue if my name disappeared? For decades you have been roaming these villages and warning the people against falling into my hands. They have bought your advice with their poor dinars and with the products of their land. What would they buy from you tomorrow, if they discovered that their wicked enemy no longer existed? Your occupation would die with me, for the people would be safe from sin. As a clergyman, do you not realize that Satan's existence alone has created his enemy, the Church? That ancient conflict is the secret hand which removes the gold and silver from the faithful's pocket and deposits it forever into the pouch of the preacher and the missionary. How can you permit me to die here, when you know it will surely cause you to lose your prestige, your church, your home, and your livelihood?"Satan became silent for a moment and his humility was now converted into a confident independence, and he continued, "Father, you are proud, but ignorant. I will disclose to you the history of belief, and in it you will find he truth which joins both of our beings, and ties my existence with your very conscience.

"In the first hour of the beginning of time, man stood before the face of the sun and stretched forth his arms and cried for the first time, saying, 'Behind the sky there is a great and loving and benevolent God.' The man turned his back to the great circle of light and saw his shadow upon the earth, and he hailed, 'In the depths of the earth there is a dark evil who loves wickedness.'

"And the man walked towards his cave, whispering to himself, "I am between two compelling forces, one in whom I must take refuge, and the other against whom I must struggle.' And the ages marched in procession while man existed between two powers, one that he blessed because it exalted him, and one that he cursed because it frightened him. But he never perceived the meaning of a blessing or of a curse; he was between the two, like a tree between summer, when it blooms, and winter, when it shivers.

"When a man saw the dawn of civilization, which is human understanding, the family as a unit came into being. Then came the tribes, whereupon labour was divided according to ability and inclination; one clan cultivated the land, another built shelters, others wove raiment or hunted food. Subsequently divination made its appearance upon the earth, and this was the first career adopted by man which possessed no essential urge or necessity."

Satan ceased talking for a moment. Then he laughed and his mirth shook the empty valley, but his laughter reminded him of his wounds, and he placed his hand on his side, suffering with pain. He steadied himself and continued, "Divination appeared and grew on earth in strange fashion.

"There was a man in the first tribe called La Wiss. I know not the origin of his name. He was an intelligent creature, but extremely indolent and he detested work in the cultivation of land, construction of shelters, grazing of cattle, or any pursuit requiring bodily movement or exertion. And since food, during that era, could not be obtained except by arduous toil, La Wiss slept many nights with an empty stomach.

"One summer night, as the members of that clan were gathered round the hut of their chief, talking of the outcome of their day and waiting for their slumber time, a man suddenly leaped to his feet, pointed towards the moon, and cried out, saying, 'Look at the night god! His face is dark, and his beauty has vanished, and he has turned into a black stone hanging in the dome of the sky!' The multitude gazed at the moon, shouted in awe, and shook with fear, as if the hands of darkness had clutched their hearts, for they saw the night god slowly turning into a dark ball which changed the bright countenance of the earth and caused the hills and valleys before their eyes to disappear behind a black veil.

"At that moment, La Wiss, who had seen an eclipse before, and understood its simple cause, stepped forward to make much of this opportunity. He stood in the midst of the throng, lifted his hands to the sky, and in a strong voice he addressed them, saying, 'Kneel and pray, for the evil god of obscurity is locked in struggle with the illuminating night god; if the evil god conquers him, we will all perish, but if the night god triumphs over him, we will remain alive. Pray now and worship. Cover your faces with earth. Close your eyes, and lift not your heads towards the sky, for he who witnesses the two gods wrestling will lose his sight and mind, and will remain blind and insane all his life! Bend your heads low, and with all your hearts urge the night god against his enemy, who is our mortal enemy!'

"Thus did La Wiss continue talking, using many cryptic words of his own fabrication which they had never heard. After this crafty deception, as the moon returned to its previous glory, La Wiss raised his voice louder than before and said impressively, 'Rise now, and look at the night god who has triumphed over his evil enemy. He is resuming his journey among the stars. Let it be known that through your prayers you have helped him to overcome the devil of darkness. He is well pleased now, and brighter than ever.'

"The multitude rose and gazed at the moon that was shining in full beam. Their fear became tranquility, and their confusion was now joy. They commenced dancing and singing and striking with their thick sticks upon sheets of iron, filling the valleys with their clamour and shouting.

"That night, the chief of the tribe called La Wiss and spoke to him, saying, 'You have done something that no man has ever done. You have demonstrated knowledge of a hidden secret that no other among us understands. Reflecting the will of my people, you are to be the highest ranking member, after me, in the tribe. I am the strongest man, and you are the wisest and most learned person. You are the medium between our people and the gods, whose desires and deeds you are to interpret, and you will teach us those things necessary to gain their blessings and love.'

"And La Wiss slyly assured, 'Everything the human god reveals to me in my divine dreams will be conveyed to you in awakeness, and you may be confident that I will act directly between you and him.' The chief was assured, and gave La Wiss two horses, seven calves, seventy sheep and seventy lambs; and he spoke to him, saying, 'The men of the tribe shall build for you a strong house, and we will give you at the end of each harvest season a part of the crop of the land so you may live as an honourable and respected master.'

"La Wiss rose and started to leave, but the chief stopped him, saying, 'Who and what is the one whom you call the human god? Who is this daring god who wrestles with the glorious night god? We have never pondered him before.' La Wiss rubbed his forehead and answered him, saying, 'My honourable master, in the olden time, before the creation of man, all the gods were living peacefully together in an upper world behind the vastness of the stars. The god of gods was their father, and knew what they did not know, and did what they were unable to do. He kept for himself the divine secrets that existed beyond the eternal laws. During the seventh epoch of the twelfth age, the spirit of Bahtaar, who hated the great god, revolted and stood before his father, and said, 'Why do you keep for yourself the power of great authority upon all creatures, hiding away from us the secrets and laws of the universe? Are we not your children who believe in you and share with you the great understanding and the perpetual being?'

"The god of gods became enraged and said, 'I shall preserve for myself the primary power and the great authority and the essential secrets, for I am the beginning and the end.'

"And Bahtaar answered him saying, 'Unless you share with me your might and power, I and my children and my children's children will revolt against you!' At that moment, the god of gods stood upon his throne in the deep heavens, and drew forth a sword, and grasped the sun as a shield; and with a voice that shook all corners of the eternity he shouted out, saying, 'Descend, you evil rebel, to the dismal lower world where darkness and misery exist! There you shall remain in exile, wandering until the sun turns into ashes and the stars into dispersed particles!' In that hour, Bahtaar descended from the upper world into the lower world, where all the evil spirits dwelt. Thereupon, he swore by the secret of life that he would fight his father and brothers by trapping every soul who loved them.'

"As the chief listened, his forehead wrinkled and his face turned pale. He ventured, 'Then the name of the evil god is Bahtaar?' and La Wiss responded, 'His name was Bahtaar when he was in the upper world, but when he entered into the lower world, he adopted successively the names Baalzaboul, Satanail, Balial, Zamiel, Ahriman, Mara, Abdon, Devil, and finally Satan, which is the most famous.'

"The chief repeated the word 'Satan' many times with a quivering voice that sounded like the rustling of the dry branches at the passing of the wind; then he asked, 'Why does Satan hate man as much as he hates the gods?'

"And La Wiss responded quickly, 'He hates man because man is a descendant of Satan's brothers and sisters.' The chief exclaimed, 'Then Satan is the cousin of man!' In a voice mingled with confusion and annoyance, he retorted, 'Yes, master, but he is their great enemy who fills their days with misery and their nights with horrible dreams. He is the power who directs the tempest towards their hovels, and brings famine upon their plantation, and disease upon them and their animals. He is an evil and powerful god; he is wicked, and he rejoices when we are in sorrow, and he mourns when we are joyous. We must, through my konwledge, examine him thoroughly, in order to avoid his evil; we must study his character, so we will not step upon his trap-laden path.'

"The chief leaned his head upon his thick stick and whispered, saying, 'I have learned now the inner secret of that strange power who directs the tempest towards our homes and brings the pestilence upon us and our cattle. The people shall learn all that I have comprehended now, and La Wiss will be blessed, honoured and glorified for revealing to them the mystery of their powerful enemy, and directing them away from the road of evil.'

"And La Wiss left the chief of the tribe and went to his retiring place, happy over his ingenuity, and intoxicated with the wine of his pleasure and fancy. For the first time, the chief and all the tribe, except La Wiss, spent the night slumbering in beds surrounded by horrible ghosts, fearful spectres, and disturbing dreams."


Satan ceased talking for a moment, while Father Samaan stared at him as one bewildered, and upon the Father's lips appeared the sickly laughter of death. Then Satan continued, "Thus divination came to this earth, and thus was my existence the cause for its appearance. La Wiss was the first who adopted my cruelty as a vocation. After the death of La Wiss, this occupation circulated through his children and prospered until it became a perfect and divine profession, pursued by those whose minds are ripe with knowledge, and whose souls are noble, and whose hearts are pure, and whose fancy is vast.

"In Babylon, the people bowed seven times in worshipping before a priest who fought me with his chantings. In Nineveh, they looked upon a man, who claimed to have known my inner secrets, as a golden link between God and man. In Tibet, they called the person who wrestled with me the son of the sun and moon. In Byblus, Ephesus and Antioch, they offered their children's lives in sacrifice to my opponents. In Jerusalem and Rome, they placed their lives in the hands of those who claimed they hated me and fought me with all their might.

"In every city under the sun my name was the axis of the educational circle of religion, arts, and philosophy. Had it not been for me, no temples would have been built, no towers or palaces would have been erected. I am the courage that creates resolution in man. I am the source that provokes originality of thought. I am the hand that moves man's hands. I am Satan everlasting. I am Satan whom people fight in order to keep themselves alive. If they cease struggling against me, slothfulness will deaden their minds and hearts and souls, in accordance with the weird penalties of their tremendous myth.

'I am the enraged and mute tempest who agitates the minds of man and the hearts of women. And in fear of me, they will travel to places of worship to condemn me, or to places of vice to make me happy by surrendering to my will. The monk who prays in the silence of the night to keep me away from his bed is like the prostitute who invites me to her chamber. I am Satan everlasting and eternal.

"I am the builder of convents and monasteries upon the foundation of fear. I build wine shops and wicked houses upon the foundations of lust and self-gratification. If I cease to exist, fear and enjoyment will be abolished from the world, and through their disappearance, desires and hopes will cease to exist in the human heart. Life will become empty and cold, like a harp with broken strings. I am Satan everlasting.

"I am the inspiration of falsehood, slander, treachery, deceit and mockery, and if these elements were to be removed from this world, human society would become like a deserted field in which naught would thrive but thorns of virtue. I am Satan everlasting.

"I am the father and mother of sin, and if sin were to vanish, the fighters of sin would vanish with it, along with their families and structures.

"I am the heart of all evil. Would you wish for human motion to stop through cessation of my heartbeat? Would you accept the result after destroying the cause? I am the cause! Would you allow me to die in this deserted wilderness? Do you desire to sever the bond that exists between you and me? Answer me, clergyman!"

And Satan stretched his arms and bent his head forward and gasped deeply; his face turned to grey and he resembled one of those Egyptian statues laid waste by the ages at the side of the Nile. Then he fixed his glittering eyes upon Father Samaan's face, and said, in a faltering voice, "I am tired and weak. I did wrong by using my waning strength to speak on things you already know. Now you may do as you please. You may carry me to your home and treat my wounds, or leave me in this place to die."

Father Samaan quivered and rubbed his hands nervously, and with apology in his voice he said, "I know now what I had not known an hour ago. Forgive my ignorance. I know that your existence in this world creates temptation, and temptation is a measurement by which God adjudges the value of human souls. It is a scale which Almighty God uses to weigh the spirits. I am certain that if you die, temptation will die, and with its passing, death will destroy the ideal power which elevates and alerts man.

"You must live, for if you die and the people know it, their fear of hell will vanish and they will cease worshipping, for naught would be sin. You must live, for in your life is the salvation of humanity from vice and sin.

"As to myself, I shall sacrifice my hatred for you on the altar of my love for man."

Satan uttered a laugh that rocked the ground, and he said, "What an intelligent person you are, Father! And what wonderful knowledge you possess in theological facts! You have found, through the power of your knowledge, a purpose for my existence which I had never understood, and now we realize our need for each other.

"Come close to me, my brother; darkness is submerging the plains, and half of my blood has escaped upon the sand of this valley, and naught remains of me but the remnants of a broken body which death shall soon buy unless you render aid." Father Samaan rolled the sleeves of his robe and approached, and lifted Satan to his back and walked towards his home.

In the midst of those valleys, engulfed with silence and embellished with the veil of darkness, Father Samaan walked towards the village with his back bent under his heavy burden. His black raiment and long beard were spattered with blood streaming from above him, but he struggled forward, his lips moving in fervent prayer for the life of the dying Satan.